CHP’DEN EV KADINLARINA EMEKLİLİK MÜJDESİ

0
1417

CHP, isteğe bağlı sigortalılık hakkında yararlanamayan ev kadınlarının emeklilik hakkı elde edebilmesi için kanun teklifi hazırladı.
CHP Antalya Milletvekili Dr. Niyazi Nefi Kara tarafından hazırlanan kanun teklifinde evliliklerinde en az 25 yılını tamamlayan ve hiçbir şekilde aylık ve gelir almaya hak kazanmamış olan ev kadınlarının emekli maaşı alabilmeleri düzenleniyor.
İsteğe Bağlı Sigortalı Olmayan Kadınların da Yararlanması Düzenleniyor
5510 sayılı kanunun 50nci maddesi ile düzenlenen isteğe bağlı sigortalılık ile geçtiğimiz yıllarda primlerini ödeyen ev kadınlarına emeklilik hakkı kazandırıldığına dikkat çeken CHP’li Kara kanun teklifi ile ilgili yaptığı açıklamada “İsteğe bağlı sigortalılık ile ev kadınlarına emeklilik yolu açılmıştı ancak Türkiye’de özellikle düşük gelirli hanelerde kadınlarımızın en alt sınır olan prim ücretlerini dahi yatırması mümkün olamamaktadır. Eğer sosyal bir devlet olduğumuzu iddia ediyorsak, prim ödeme gücü bulunmayan kadınlarımızın da emekli olabilmelerini sağlayacak düzenlemeyi yapmak zorundayız” ifadelerini kullandı.
Kanun teklifi ile evliliklerinde en az 25 yılı tamamlayan ve hiçbir şekilde aylık ve gelir almaya hak kazanmamış olan ev kadınlarının, yaş sınırı ve prim gün sayısı esas alınarak borçlandırılması ve bu tutarın emekli maaşlarının yarısını geçmeyecek şekilde taksitlendirilerek ödenmesi sağlanıyor.

….

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

31.5.2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.
Gereğini saygılarımla arz ederim. 16.03.2017

Dr. Niyazi Nefi Kara
Antalya Milletvekili

GENEL GEREKÇE

Türkiye’de yaklaşık 15 milyon ev kadını bulunmaktadır. Sosyal Güvenlik sistemimizde ev hanımları herhangi bir sigortalılık statüsünde yer almamakta ve dolayısıyla emeklilik şansı elde edememektedir.

Her ne kadar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 50nci maddesi ile “isteğe bağlı sigortalılık” şartlarını taşıyıp gerekli primler ödendiği takdirde ev kadınlarının da emekli aylığı alabilmesi geçmiş dönemlerde düzenlenmiş olsa da, özellikle düşük gelirli hanelerde primlerin ödenmesi için gerekli maddi gelire sahip olunamadığı için birçok ev kadını bu imkândan yararlanamamaktadır.

Bu kanun teklifi ile özellikle düşük gelirli hanelerde primleri ödeme imkânı olmadığı için herhangi bir şekilde sigortalı olamayan ve belli bir süre sigortalı olarak sosyal güvenlik sisteminde kaydı bulunduğu halde şu an sigorta ile bağı bulunmayan ve prim ödeyemeyen ev kadınlarının yaşlılık aylığı alabilmelerinin önü açılmaktadır.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1 – Herhangi bir şekilde sigortalılık ile bağı bulunmayan ev kadınlarının kanunda ilgili hükümlerde belirlenen şartları yerine getirmek şartıyla yaşlılık aylığı alabilmelerinin önü açılmaktadır.

MADDE 2 – Yürürlük maddesidir.

MADDE 3 – Yürütme maddesidir.

31.5.2006 TARİH VE 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1 – 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 13 – Sosyal Güvenlik Kurumu ile herhangi bir bağı olmayan kadınlardan,
a) Evliliklerinde en az 25 yılını tamamlayanlar,
b) Hiçbir şekilde aylık ve gelir almaya hak kazanmamış olanlar,
Bu Kanunun 28’ inci maddesinde belirlenen yaş sınırı ve prim gün sayısı esas alınmak şartıyla yine bu Kanunun 82’nci maddesinde belirlenen kazanç sınırları içinde hesaplanacak tutarları peşin ödeyerek veya borçlanarak yaşlılık aylığı almaya hak kazanırlar.

Hak sahiplerinden daha önce ödenmiş prim gün sayısı bulunanların bu süreleri hesaplanacak süreden mahsup edilir.

Hak sahipleri için yaşlılık aylığına hak kazanabilmek için hesaplanan tutarlar hak sahiplerinin talepte bulunmaları halinde taksitle ödenebilir. Bu durumda hesaplanan tutarın tamamı Hazine tarafından bir defada Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenir. Bu tutar hak sahibi için belirlenen yaşlılık aylığının yarısını geçmemek üzere taksitlendirilir. Taksitlendirilen bu tutar her yıl memur maaşlarına uygulanan zam oranı esas alınarak tahsil edilir. ”

MADDE 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.